Prohlášení společnosti KRO Services s.r.o. ke zpracování osobních údajů  

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak je ve Společnosti KRO Services s.r.o. (dále jen “Společnost”) prováděno zpracování osobních údajů. Toto Prohlášení zajišťuje, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna.

Společnost buduje pevné a trvalé vztahy se svými zákazníky, partnery a spotřebiteli na základě vzájemné důvěry: zajištění bezpečnosti a důvěrnosti jejich Osobních údajů je tedy pro Společnost jednou z priorit. 

Společnost se zavazuje dodržovat všechna platná regulační a právní ustanovení upravující ochranu Osobních údajů.

Společnost uplatňuje velmi přísné zásady ochrany osobních údajů, aby zaručila ochranu osobních údajů těch, kteří používají její webové stránky, portály, aplikace a platformy (dále jen naše „Stránky“):

 • Uživatelé mají i nadále kontrolu nad svými údaji. Údaje jsou zpracovávány transparentně, důvěrně a bezpečně.

 • Společnost se zavazuje nepřetržitě usilovat o ochranu osobních údajů svých uživatelů. 

ÚČEL TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady jsme vypracovali proto, abychom vás informovali o podmínkách, za kterých shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše Osobní údaje na našich Stránkách a v rámci služeb poskytovaných Společností (dále jen „Služby“). Tyto zásady se vztahují na všechny uživatele, včetně uživatelů, kteří využívají Stránku a Služby, aniž by byli zaregistrováni nebo se přihlásili ke konkrétní službě nebo účtu (dále společně jen „Uživatelé“). 

Pečlivě si tyto zásady přečtěte, abyste se seznámili s kategoriemi Osobních údajů, které se shromažďují a zpracovávají, se způsobem, jakým tyto Osobní údaje používáme a s kým je pravděpodobně sdílíme. V těchto zásadách jsou také popsána vaše práva a způsob, jakým nás můžete kontaktovat, abyste tato práva uplatnili nebo nám položili jakékoli dotazy týkající se ochrany vašich Osobních údajů.

Tyto zásady mohou být změněny, doplněny nebo aktualizovány, zejména s ohledem na případný právní a regulační vývoj, judikaturu nebo technický vývoj. Vaše Osobní údaje však budou vždy zpracovávány v souladu se zásadami platnými v době shromažďování údajů, pokud závazný právní předpis nestanoví jinak a není nutné jej uplatnit zpětně.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost KRO services s.r.o., IČ: 093 80 884, V jirchářích 150/8, Praha 1 – Nové Město, 110 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334316.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše Osobní údaje budeme s největší pravděpodobností shromažďovat přímo (zejména prostřednictvím formulářů pro shromažďování údajů na naší Stránce) nebo nepřímo prostřednictvím našich poskytovatelů Služeb.

TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME

Smíme konkrétně shromažďovat a zpracovávat následující typy Osobních údajů:

 • informace, které poskytnete při vyplňování formulářů na Stránce (například pro účely zájmu o zaměstnání nebo pronájem, pro marketingové účely atd.);

 • informace, které poskytnete pro účely ověření pravosti nebo ověření vašeho věku při nákupu zboží s omezeným věkem;

 • informace, které poskytnete za účelem vyřízení objednávky nebo poskytnutí služby, včetně rezervace stolu v provozovně;

 • údaje týkající se vašich nákupů, například výrobky, množství, cena, fakturační a dodací adresa, včetně informací o vašem zdravotním stavu, a to pouze v případě, že s tím dobrovolně souhlasíte, například pokud po zadání objednávky nahlásíte konkrétní potravinové alergie;

 • údaje o transakcích, například informace o platbách a informace o kreditních/debetních kartách, které jsou předávány přímo třetím stranám, které zpracovávají vaše požadavky; 

 • informace poskytnuté prostřednictvím „příspěvků“, komentářů nebo jiného obsahu, který zveřejníte na webových stránkách, informace od vás, pokud použijete funkci chatu na našich Stránkách; 

 • informace, které poskytnete pro účely správy vaší žádosti o zaměstnání a případně pro účely náborového procesu (např.: životopis, informace o vzdělání, odborné praxi, oceněních, diplomech, certifikátech, osvědčeních, ovládaných jazycích, očekávané výši mzdy, atd.);

 • vaše preference ohledně přijímání marketingových materiálů od nás a od třetích stran a vaše komunikační preference.

Osobní údaje označené hvězdičkou ve formulářích pro shromažďování údajů jsou povinné, protože jsou nezbytné pro vyřízení všech zadaných objednávek. Bez těchto povinných informací nelze tyto transakce zpracovat. 

ÚČELY, KE KTERÝM POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

A. Odpověď na vaše dotazy

V případě, že se na nás obrátíte, vaše osobní údaje budou použity pro účel zodpovězení vašich dotazů a poskytování relevantních informací. K tomu slouží následující kroky:
- Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který vyjádříte poskytnutím těchto údajů.
- Zpracováváme informace jako vaše jméno, kontaktní detaily, komunikaci s námi, položené dotazy a jakékoli další osobní údaje, jež jsou nezbytné pro odpověď na vaše dotazy.

B. Vývoj a zlepšování produktů či služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme s cílem hodnotit, analyzovat a zdokonalovat naše produkty a služby určené zákazníkům. Vaše osobní údaje využíváme k analýze zákaznického chování a k provádění adekvátních úprav našich produktů a služeb. Při používání našich webových stránek nebo aplikací, nebo při zadávání či vyhledávání informací skrze tyto platformy, zpracováváme vaše osobní údaje také s účelem vytváření analytických reportů. Vaše osobní údaje využíváme k analýze zákaznického chování a k provádění úprav našich produktů a služeb tak, aby došlo k jejich zlepšení. To zahrnuje analýzu toho, jak často čtete naše newslettery, jak často navštěvujete naše webové stránky a aplikace, na které odkazy klikáte a které produkty a služby nakupujete prostřednictvím našich webů a aplikací. K doplnění naší databáze používané pro výše uvedené účely můžeme získávat doplňující údaje z veřejných zdrojů.

Pro tyto účely zpracováváme vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu vylepšovat naše produkty a služby. Zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako jsou jméno a datum narození, údaje o platbách a vaši korespondenci s naší společností. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jste zadali na naše webové stránky nebo které byly generovány při využívání našich webů, a technické údaje z vašeho přístroje, jako je IP adresa, stránky, které jste navštívili na našem webu, informace o vašich kliknutích a prohlížených stránkách, a délku vaší návštěvy našich webových stránek.

Pokud se rozhodnete účastnit se našich průzkumů, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli vaše osobní údaje, jako jsou vaše adresa, e-mailová adresa, jméno a datum narození. Pro tyto účely můžeme rovněž využít osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci průzkumu.

C. Hodnocení a přijetí zákazníka, zaměstnance, dodavatele nebo obchodního partnera

Pokud se na nás obrátíte, budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem potvrzení a ověření vaší totožnosti a také za účelem hodnocení a ověření možnosti další spolupráce. Naše společnost bude také zpracovávat vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je ověřování a srovnání s údaji dostupnými ve veřejných registrech státních a dozorových úřadů. K tomuto účelu:
- zpracováváme osobní údaje, neboť je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi vámi a naší společností. Naše společnost nemůže uzavírat smlouvy bez získání potřebných informací;
- zpracováváme vaše kontaktní informace, jako jsou vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno a datum narození, informace o platebních transakcích, a detaily vaší korespondence s naší společností.

D. Uzavření a plnění smlouvy

Pokud jste si od nás zakoupili produkt nebo službu jako zákazníci, nebo pokud s námi spolupracujete jako dodavatelé, obchodní partneři nebo zaměstnanci, zpracováváme vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je vystavování faktur a provádění plateb. Vaše osobní údaje také využíváme pro účely dodávání, přijímání a správy našich nebo vašich produktů a služeb. 

Naše společnost bude vaše osobní údaje zpracovávat i pro další poskytování služeb, včetně poskytování rezervací. K tomuto účelu:
- zpracováváme osobní údaje, protože jsou nezbytné pro provedení požadované rezervace nebo uzavření smlouvy mezi vámi a naší společností. Naše společnost nemůže plnit požadavky na rezervaci ani uzavírat smlouvy bez získání požadovaných informací,
- zpracováváme v některých případech také vaše kontaktní údaje, jako jsou vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno a datum narození, platební informace a podrobnosti o vaší korespondenci s naší společností.

E. Management vztahů a marketing

Využíváme informace uložené v databázi našich zákazníků k tomu, abychom vám mohli zasílat příslušné nabídky a newslettery, stejně jako pro účely poskytování zákaznických služeb včetně provádění rezervací, správy účtů a věrnostního programu, a zasílání aktualit. Vaše osobní údaje také využíváme pro vývoj, realizaci a analýzu marketingových průzkumů a marketingových strategií. Pro tyto účely - při zasílání newsletterů a/nebo marketingové a jiné vzájemné komunikace - zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu. 

Zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno, preference komunikace, platební informace, historie objednávek a korespondence s naší společností.

F. Obchodní aktivity a interní řízení

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rámci provádění a organizace naší podnikatelské činnosti. To zahrnuje obecné řízení, správu objednávek a správu našeho majetku. Naše společnost také zpracovává vaše osobní údaje pro potřeby interního řízení. Provádíme audity, šetření, obchodní kontroly a spravujeme a využíváme seznamy zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Dále zpracováváme vaše osobní údaje pro účely finanční správy a účetnictví, archivaci a pojištění, právní a obchodní konzultace a řešení sporů. S tímto záměrem:
- Zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli udržovat a rozvíjet naše obchodní aktivity.
- Zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno, platební informace, historie objednávek a plateb, korespondence s naší společností a údaje generované během plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností.

H. Používání našich webových stránek a aplikací

Pokud využíváte naše webové stránky, zpracováváme technické údaje, které jsou nezbytné pro to, abyste mohli využívat funkce našich webových stránek a umožnili našim správcům webu správu a zlepšování jejich provozu. V případě, že na našich webových stránkách zadáte osobní údaje, jako jsou například vaše produktové preference nebo lokalita pro příjem informací či funkcí, naše společnost tyto údaje zpracuje za účelem poskytování požadovaných informací nebo funkcí. Dále také zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám umožnili ukládat vaše informace (jako jsou preference a produkty) do vašeho seznamu uložených položek a aby bylo možné sdílet tyto informace s ostatními podle nastavení sdílení na vašem zařízení. Za tímto účelem:
- Zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu vytvořit a poskytnout technicky správně fungující webové stránky a zlepšit jejich funkce.
- Zpracováváme osobní údaje, které jste zadali na webové stránce, nebo které byly generovány při používání webové stránky naší společnosti, a technické údaje z vašeho zařízení, jako jsou IP adresa, webový prohlížeč, který používáte, stránky, které jste navštívili na našem webu, informace o vašich kliknutích a procházených stránkách, a délku vaší návštěvy našich webových stránek.

I. Umožnění vašeho kontaktu s námi

Naše společnost je aktivní na sociálních médiích jako Facebook, X (dříve Twitter), LinkedIn, TikTok, YouTube a Instagram. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím těchto kanálů, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem odpovědi na vaše dotazy a reakce na vaše zprávy. Když využijete funkci "Kontakt" na naší webové stránce nebo aplikaci, můžete nás kontaktovat různými komunikačními kanály, jako jsou e-mailové adresy nebo formuláře na webových stránkách, abyste nám poskytli mimojiné zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení,. Za tímto účelem:
- Zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom odpovídajícími způsoby reagovali na vaše dotazy a odkazovali vás na stránky našich sociálních médií.
- Zpracováváme komunikační kanály, které jste si vybrali pro komunikaci s námi, a osobní údaje, které jste poskytli naší společnosti. To zahrnuje vaše (uživatelské) jméno, adresu, e-mailovou adresu a osobní údaje uvedené ve vaší zprávě. Navíc, když využijete odkazy na webové stránky nebo aplikace třetích stran, může do vašeho zařízení uložit soubory cookie i příslušná třetí strana.

J. Monitorování a kontrola

Monitorujeme naše procesy, abychom ověřili dodržování našich směrnic a předpisů. V průběhu této činnosti můžeme získat přístup k vašim osobním údajům a seznámit se s nimi. Za tímto účelem:
- Můžeme zpracovávat vaše osobní informace na základě našeho legitimního zájmu monitorovat naše interní procesy a dodržování zákonů.
- Můžeme získat přístup k osobním údajům uloženým v našich systémech a mohou být přezkoumány z důvodu kontroly dodržování předpisů. Osobní údaje, ke kterým budeme mít přístup a které budou kontrolovány, nebudou z důvodu kontroly uchovávány, s výjimkou případů, kdy je budeme potřebovat pro další šetření možného nedodržení předpisů.
- Vaše osobní údaje pro tento účel neuchováváme, není-li to spojeno s možným porušením zabezpečení osobních údajů. V takovém případě vaše příslušné osobní údaje budeme uchovávat, dokud nebude šetření či řízení dokončeno.

K. Ochrana zdraví, bezpečnost a zajištění integrity

Ve naší společnosti si vážíme vašeho zdraví, ochrany, bezpečnosti a integrity. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění ochrany našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. V tomto rámci ověřujeme vaše oprávnění k přístupu do našich prostor a můžeme provádět ověření vašich osobních údajů s záznamy dostupnými ve veřejných registrech státních a dozorových orgánů. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro zajištění ochrany majetku naší společnosti a našich zaměstnanců a zákazníků. Za tímto účelem:
- Můžeme zpracovávat vaše osobní informace na základě našeho legitimního zájmu monitorovat naše interní procesy a dodržování zákonů.
- Zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno a datum narození, historii objednávek a plateb a historii vašich návštěv našich prostor.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost a důvěrnost vašich Osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Z tohoto důvodu omezujeme přístup k vašim Osobním údajům pouze na naše zaměstnance nebo externí spolupracovníky, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování vašich objednávek nebo poskytnutí požadovaných Služeb. Zajišťujeme, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k zachování důvěrnosti těchto údajů nebo aby splňovaly příslušnou zákonnou povinnost mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje nebudeme sdělovat třetím stranám. Vaše Osobní údaje však můžeme sdílet se subjekty v rámci skupiny Společnosti: 

 • Společnost KRO Kitchen s.r.o., IČO: 07555504, se sídlem Moskevská 43/30, Vršovice, 101 00 Praha 10. 

 • Společnost Alma Bio s.r.o., IČO: 17874114, se sídlem V jirchářích 150/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 • Společnost Alma Wines s.r.o., IČO: 17492441, se sídlem V jirchářích 150/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Vaše osobní údaje také mohou být předávány externím spolupracovníkům a dodavatelům, kteří nám pomáhají zpracovávat vaše objednávky a dodávat požadované služby:

 • dodavatelé přepravních služeb: Messenger a.s, IČO: 27575896, se sídlem Libínská 3127/1, 15000 Praha 5 - Smíchov; Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9; Liftago, a.s., IČO: 24278777, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8

 • dodavatel e-mailingové platformy: Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, MOSS No. EU372008134

 • dodavatel CRM platformy Cortex, a.s., IČO: 47125616, se sídlem U Elektry 974/1c, Praha 9, 190 00, a na ni navazující poskytovatel pokladního systému Septim ASW Systems  a.s., IČO: 28211189, se sídlem K Hájům 2671/8, Stodůlky, 155 00 Praha 5

 • provozovatel rezervačního portálu Resdiary: Access UK Ltd, The Armstrong Building, 10 Oakwood Drive, Loughborough, LE11 3QF, VAT Number: GB108221356

 • poskytovatelé softwaru Solidpixels – Breezy, s.r.o., IČO: 277 33 823, se sídlem Plzeňská 157, 150 00 Praha 5; Shoptet, a.s., IČO: 28935675, Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

Dále můžeme vaše Osobní údaje sdílet (i) pokud nám to ukládá zákon nebo právní postup, (ii) v reakci na žádost orgánů veřejné moci nebo jiných úředníků nebo (iii) pokud se domníváme, že předání těchto údajů je nezbytné nebo vhodné k zamezení fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním týkajícím se na podezření z protiprávní činnosti nebo prokázané protiprávní činnosti.

CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Obecně platí, že prostřednictvím našich webových stránek neshromažďujeme citlivé Osobní údaje. „Citlivými osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství v odborech, informace o zdravotním stavu nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby. Tato definice rovněž zahrnuje Osobní údaje týkající se odsouzení za trestné činy a trestných činů.

SOUBORY COOKIES

Aby webové stránky Společnosti fungovaly co nejefektivněji a aby byla návštěva těchto stránek co nejpříjemnější, používáme soubory cookies. Tyto malé informační soubory umožňují webovým stránkám ukládat a následně využívat určité informace o preferencích návštěvníků. Díky cookies je možné, aby si stránka "pamatovala" návštěvníky při jejich opětovné návštěvě, což umožňuje poskytování personalizovanějších a lepších služeb.

Princip fungování cookies je založen na ukládání tzv. identifikátorů, což jsou malé informační tokeny, do prohlížeče návštěvníků. Je důležité zdůraznit, že tyto informace nejsou využívány k určení totožnosti jednotlivců, kteří stránku navštívili. Naopak, jejich primárním účelem je sledovat pohyb uživatelů na stránce, určit jejich preferovanou lokalitu a jazyk, aby bylo možné při návštěvě webu poskytnout co nejrelevantnější obsah. Využití souborů cookies lze spravovat v rámci cookie lišty na našich webových stránkách (svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat zde) nebo v rámci Vašeho internetového prohlížeče. 

Na našich webových stránkách jsou nastaveny funkční, analytické a marketingové cookies. 

 • Funkční cookies - Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

 • ​Analytické cookies - Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

 • ​Marketingové cookies - Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Soubory cookies využíváme na následujících webových stránkách: 

 1. krokitchen.cz

 2. almaprague.cz

 3. almawines.cz

 4. almawines.shop

 5. almawines.store

 6. krukarta.cz

VAŠE PRÁVA

Společnost se zavazuje zajistit ochranu vašich práv dle platných zákonů. Níže naleznete tabulku se souhrnem vašich různých práv: 

Právo na přístup a na opravu údajů

Můžete si vyžádat kopii svých Osobních údajů, které o vás vedeme. Rovněž máte právo požádat o opravu nepřesných Osobních údajů nebo o doplnění neúplných Osobních údajů. 

Právo na výmaz

Vaše právo být zapomenut vás opravňuje požádat o vymazání vašich Osobních údajů v případě, že:

 1. údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;

 2. se rozhodnete odvolat svůj souhlas;

 3. vznesete námitku proti zpracování vašich Osobních údajů;

 4. vaše Osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;

 5. existuje zákonná povinnost vymazat vaše osobní údaje;

 6. vymazání je nutné k zajištění dodržení platných právních předpisů.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat, aby bylo zpracování vašich Osobních údajů omezeno v případech, kdy:

 1. popřete přesnost svých Osobních údajů;

 2. Společnost již nepotřebuje vaše Osobní údaje pro příslušné účely zpracování;

 3. z oprávněných důvodů vznesete námitku proti zpracování;

 4. zpracování vašich Osobních údajů je nezákonné a vy upřednostňujete omezení jejich použití před jejich vymazáním.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete případně požádat o přenositelnost vašich Osobních údajů, které jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo převést tyto údaje k jinému Správci, aniž by tomu Společnost bránila, pokud:

 1. ke zpracování vašich Osobních údajů dochází na základě souhlasu nebo smlouvy; a

 2. toto zpracování probíhá automatickými prostředky.

Rovněž máte právo požádat o přenesení vašich Osobních údajů ke třetí osobě podle vašeho výběru (pokud je to technicky možné).

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku (tj. uplatnit své právo na odmítnutí) vůči zpracovávání vašich Osobních údajů (zejména ve vztahu k profilování nebo marketingovým sdělením). Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Právo vynětí z automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní následky nebo vás významně postihuje.

Právo podat stížnost

Můžete podat Stížnost v místě výkonu své práce nebo v místě údajného porušení bez ohledu na to, zda vám vznikla škoda.

Máte také právo podat stížnost k soudům.

Kdykoli můžete uplatnit kterékoli z výše uvedených práv nebo se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy či obavami týkajícími se ochrany údajů, a to zasláním na e-mailovou adresu gdpr@krukarta.cz.

ZABEZPEČENÍ 

Zavádíme veškerá možná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost při zpracování vašich Osobních údajů.

Za tímto účelem přijímáme veškerá nezbytná opatření vzhledem k povaze Osobních údajů a rizikům spojeným s jejich zpracováním, abychom zachovali bezpečnost údajů a zejména zabránili jejich zkreslení, poškození nebo neoprávněnému přístupu třetích stran (fyzická ochrana prostor, postupy ověřování pomocí osobních, zabezpečených přístupů prostřednictvím identifikátorů a důvěrných hesel, záznam spojení, šifrování některých údajů atd.).

Nicméně i vy máte odpovědnost za zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich Osobních údajů, takže vás vyzýváme, abyste zůstali ostražití, zejména při používání otevřeného systému, například internetu.

PROPOJENÍ NA JINÉ STRÁNKY 

Příležitostně uvádíme odkazy na jiné platformy pro praktické a informační účely. Tyto platformy fungují nezávisle na našich Stránkách a nemáme nad nimi kontrolu. Tyto platformy mají vlastní zásady ochrany osobních údajů nebo podmínky používání, které vám doporučujeme si přečíst. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah těchto platforem ani za výrobky a služby, které na nich mohou být nabízeny, ani za jejich jiné použití.

AKTUALIZACE NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ONLINE

Tyto zásady můžeme v případě potřeby aktualizovat nebo změnit. V tomto případě se změny stanou platnými až po uplynutí 30 pracovních dnů od data změny. Chcete-li být informováni o případných změnách, občas se na tuto stránku podívejte.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Pokud budete mít dotazy nebo připomínky k těmto zásadám, obraťte se na nás na následující e-mailové adrese: gdpr@krukarta.cz.V Praze dne 4.4.2024